AIVD SR Newsletter

Vážený člen, sympatizant AIVD,

S potešením vám prinášame novinky z oblasti vzdelávania dospelých a taktiež možnosť účasti na zaujímavých podujatiach. Nechajte sa inšpirovať rečníkmi, stretnite budúcich projektových partnerov. 

Klaudius Šilhár
prezident AIVD 


REFORMA UŽ NA PAPIERI
Ministerstvo školstva v stredu zverejnilo Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“.. dokument obsahuje aj návrhy AIVD SR, pozrite strany 139, 140 sú venované podpore ďalšieho vzdelávania dospelých. Obsahujú aj vytvorenie individuálnych vzdelávacích účtov v hodnote 200 eur pre jednotlivcov mimo formálneho vzdelávania, 25 % odpočtu výdavkov na vzdelávanie zamestnancov od základu dane pre firmy.. "Do konca júna by sa materiálom mala zaoberať vláda a parlament. Prvé zmeny v zákonoch by mohli prísť od septembra budúceho roku, povedal Milan Ftáčnik."


PANELOVÁ DISKUSIA K REFORME
Ako súčasť 29. Valného zhromaždenia AIVD SR sa v utorok 25. apríla 2017 o 11:00 hod. v bratislavskom Satori stage uskutoční  panelová diskusia k reforme „Učiace sa Slovensko“ zameraná na ďalšie vzdelávanie. Účasť zatiaľ prisľúbili Juraj Vantuch (spolutvorca reformy), Monika Korkošová (riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania MSVVS SR), Klaudius Šilhár (prezident AIVD SR). Členovia AIVD SR bezplatne.  Registrácia potrebná.


EURÓPSKA KOMISIA HODNOTÍ SEMESTER A ZMIEŇUJE SA O VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH
Európska komisia uverejnila hodnotenie pokroku v oblasti štrukturálnych reforiem: 2017 European Semester: Country Reports. Pri Slovensku konštatuje, že "účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní zostáva nízka (3,1% v roku 2015). Nedávno oznámené plány na podporu postupov na validácie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa sú krokom správnym smerom. "


POHĽAD OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI NA STAV VZDELÁVANIA DOSPELÝCH
Aký je stav vzdelávania dospelých v Európe? Európska asociácia pre vzdelávanie dospelých (EAEA) publikovala správy jednotlivých krajín, ponúkajú pohľad občianskej spoločnosti na nedávny vývoj, výzvy a budúcnosť neformálneho vzdelávania dospelých v jednotlivých krajinách. Informácie o Slovensku nájdete na stranách 52-53: Adult Education in Europe 2016


ŠTÚDIA CEDEFOP: INVESTOVAŤ DO VZDELÁVANIA DOSPELÝCH SA OPLATÍ
CEDEFOP predstavil svoju najnovšiu štúdiu ohľadne ekonomických a sociálnych výdavkov na dospelých s nízkou kvalifikáciou na konferencii Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru / Monitorovanie trhu práce. Zvyšovanie kvalifikácie a/alebo rekvalifikácia dospelých s nízkou kvalifikáciou je spojená s veľkými sociálnymi a ekonomickými prínosmi nielen pre jednotlivcov a ich rodiny, ale aj pre ekonomiku a spoločnosť. V štúdii sa pokúsili odhadnúť ekonomické a sociálne náklady spojené s nízkou kvalifikáciou; individuálne a sociálne peňažné výhody, ktoré by prinieslo zvýšenie úrovne zručností v EÚ-28. V slovenských podmienkach sa dá v tejto oblasti očakávať národný projekt v desiatkach miliónov, verme, že dobre nastavený.


ZMENA NÁRODNÉHO KOORDINÁTORA PRE IMPLEMENTÁCIU EU PROGRAMU VZDELÁVANIA DOSPELÝCH NA SLOVENSKU
V súvislosti so žiadosťou Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Európskej komisie (GR EMPL) o nomináciu národného koordinátora pre implementáciu európskeho programu vzdelávania dospelých, si dovoľujeme informovať, že s účinnosťou od 1.11.2017 bude národným koordinátorom priamo ministerstvo, cez svoj vecne príslušný útvar - odbor celoživotného vzdelávania, nahradí tak Národný ústav celoživotného vzdelávania. Európskemu programu vzdelávania dospelých a jeho implementácií sa AIVD SR venovalo v projekte RENEWAL


TÝŽDEŇ CELOŽIVOTNÉHO UČENIA NA SLOVENSKU 2017
17. ročník podujatia sa uskutoční v dňoch 9 - 15. októbra 2017. Hlavnou témou budú učiace sa mestá. Pripravujeme medzinárodné semináre (10.10.2017 Bardejov, 11.10.2017 Banská Štiavnica) a medzinárodnú konferenciu 12.10.2017 v Bratislave. www.tcu.sk


EDUKÁCIA DOSPELÝCH 2017 V BANSKEJ BYSTRICI 5. APRÍLA 2017
Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na problémy kvality spolupráce teórie a praxe vo vzdelávaní dospelých bude venovať osobitnú pozornosť problematike etiky vo výchove a vzdelávaní dospelých a andragogickému poradenstvu. Vložné 20 € / člen AIVD SR 14 € Pozvánka a prihláška


MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA PRE ANGLIČTINÁROV ELTFORUM 2017 
šiesty ročník konferencie pre učiteľov anglického jazyka zameraná na nové trendy a rozvoj pedagogických zručností v oblasti jazykového vzdelávania sa uskutoční 9-10. júna 2017 v Bratislave. Viac o konferencií / krátke video


ZMENA TERMÍNOV A OPRAVENÉ VERZIE DOKUMENTOV / NedisKVALIFIKUJ SA!
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania NedisKVALIFIKUJ SA! bola v dôsledku administratívneho pochybenia zo strany MŠVVaŠ zmenená: Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 20.2.2017 - sa mení na 20.3.2017. Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 20.4.2017 - sa mení na 9.5.2017. Opravené verzie dokumentov sú k dispozícii tu.


STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ PRE OBLASŤ VZDELÁVANIA DOSPELÝCH 
Termín podania prihlášok v programe Erasmus+ KA2 sa rýchlo blíži (29.3.2017 12:00 hod.) Viac o výzve


OVEROVANIE ODBORNEJ SPOSOBILOSTI -  LEKTOR
AIVD SR je oprávnenou inštitúciou na vykonávanie skúšok na overovanie odbornej spôsobilosti pre čiastočnú kvalifikáciu Lektor rozhodnutím  MŠVVaŠ SR č. 3306/2013/OPI-8/1. Termín konania skúšok: Bratislava: 3. apríl 2017 o 10:00 hod., 5. jún 2017 o 10:00 hod., 25. september 2017 o 10:00 hod., 4. december 2017 o 10:00 hod. viac


AIVD SR PRIJALA NOVÝCH ČLENOV:

  • Age Managmenet Balancing, o.z.
  • Akademika – centrum vzdelávania
  • Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií
  • Exim trade s.r.o.
  • PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.
  • Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť, Veľký Meder
  • Suniver, s.r.o.

Ak ešte nie ste členom AIVD
Členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR sa môže stať každá inštitúcia, ktorá pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých a má záujem napĺňať poslanie a ciele Asociácie a zároveň vyplnením prihlášky požiada o členstvo. Členstvom zároveň získava ďalšie výhody člena.
Ďalšie aktuality z oblasti vzdelávania dospelých nájdete na stránke www.aivd.sk a facebooku AIVD
 

Tím AIVD

h1