Informačný servis InfoNet 2

Prvé číslo InfoNet newsletteru vydané

Po ročnej prestávke vychádza nový European InfoNet Adult Education newsletter. Táto aktivita sa obnovuje na nové trojročné obdobie, na základe schválenia Európskou komisiou (multilaterálny Grundtvig projekt). Od decembra 2012 korešpondenti InfoNet-u začali posielať články na web InfoNet-u. Väčšina z nich opisuje súčasné trendy vo vzdelávaní dospelých v krajine autora. Tieto články sú výsledkom špeciálnej výzvy od redakčnej rady InfoNet-u. Nájdete tam aj článok o vzdelávaní dospelých na Slovensku.

Efekty ekonomickej krízy

Najmä články z Grécka, Portugalska, Veľkej Británie a Írska opisujú efekty ekonomickej krízy na vzdelávanie dospelých, avšak v rôznych spôsoboch. Zatiaľ čo Carlos Ribeiro uvádza smutný príbeh o uzavretí celého sektoru populárnych inštitúcií neformálneho vzdelávania dospelých v Portugalsku, Haris Doukas dúfa, že „..táto kríza môže ponúknuť možnosť pre Grécko, okrem iného, na hlbokú a systematickejšiu reorganizáciu profesionálneho sektoru a lepšiu akreditáciu systému formálneho, informálneho a neformálneho profesijného vzdelávania. “Ostatné články pokrývajú trendy, alebo samostatne dôležitý vývoj v krajinách: Nórsko, Cyprus, Poľsko, Slovinsko, Dánsko, Litva, Nemecko, Taliansko, Holandsko a Lotyšsko.

Európske politiky vzdelávania dospelých.

Špeciálnou ambíciou InfoNet-u je informovať o dôležitých paneurópskych vývojoch, vrátane diskusií a rozhodnutí, ohľadom vzdelávania dospelých v Európskej únií. Aura Vuorenrinne prináša aktuálnu diskusiu o súčasných procesoch v EU, ktoré by konečne rozhodli o budúcnosti programu Grundtvig, podporujúceho medzinárodné projekty vo vzdelávaní dospelých, návštevy a semináre v Európe. Iné články pokrývajú vzdelávacie priority Írskeho predsedníctva v EU, dokumenty EU o celoživotnom vzdelávaní, podujatia počas Týždňa celoživotného učenia, program Erasmus pre stredné školy a Severskú politiku voči nezamestnanosti a sociálnemu vylúčeniu.

Veda

V nasledujúcom období InfoNet plánuje signifikantne vylepšiť pokrytie vedy a výskumu v oblasti vzdelávania dospelých. V prvom vydaní Dr. Maurice de Greef predstavuje výsledky Holandského výskumného projektu, zameraného na efekty digitálneho učenia pri rozličných cieľových skupinách, vrátane participantov s poruchami učenia.

Mimo Európu

Ako nový prvok v InfoNete-e, budeme občasne publikovať články, zamerané na politiky vzdelávania dospelých a skúsenosti mimo rámec Európy. Aktuálne, Gisela Waschek zverejnila článok ohľadom tréningových fondov v Ugande, Katarina Popovic uskutočnila interview s mladou afganskou ženou, ktorej nechýba motivácia k učeniu.

h1