Vitajte vo svete profesionálov v oblasti celoživotného vzdelávania

Poslanie

  • združovať inštitúcie a osoby, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby, zamerané na napĺňanie celospoločenských programov vzdelávania dospelých, reprezentovať svojich členov v národných i v medzinárodných združeniach
  • dbať na profesionalitu svojich členov a nimi poskytovaných služieb a tým prispievať k rozvoju kvality vzdelávania dospelých

Ciele

  • spolupracovať so štátnymi orgánmi pri príprave a uplatňovaní legislatívnych a ďalších opatrení v oblasti vzdelávania dospelých
  • vydávať pre svojich členov odborný časopis
  • organizovať odborné semináre a konferencie v záujme výmeny a šírenia odborných informácií a skúseností
  • spolupracovať s podobnými zahraničnými a domácimi organizáciami a združeniami, ktoré sa zameriavajú na oblasť rozvoja ľudských zdrojov
  • vyvíjať edičnú činnosť s celoslovenskou pôsobnosťou a publikovať najnovšie poznatky zo vzdelávania dospelých

Pozrite si aj činnosť asociácie a zloženie Výkonného výboru.

h1