Dokumenty

V rámci svojich aktivít sa AIVD SR venuje publikačnej a innej činnosti. Okrem základných dokumentov nájdete v tejto sekcii aj: 

  • Časopis Vzdelávanie dospelých

Časopis Vzdelávanie dospelých uverejňuje pôvodné teoretické, empi­rické štú­die, prakticko-aplikačné články z praxe, z domova i zahraničia, informácie, recenzie a iné prí­spevky, ktoré prispievajú k rozvoju teórie a praxe výchovy a vzdelávania dospelých.

  • Príručku kvality  

Publikácia oboznámi záujemcov orientovaných na vzdelávanie dospelých so základnými pojmami, ktoré sa používajú v manažérstve kvality: s obsahom normy ISO 9001, zodpovednosťou manažmentu, manažérstvom zdrojov, realizáciou produktu, meraním, analýzou a zlepšovaním a najmä postupmi implementácie požiadaviek ISO 9001 do praxe vzdelávacej inštitúcie. 

h1