Stanovy AIVD

Článok 1

Názov, sídlo a charakter združenia

 1. Názov občianskeho združenia je: Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike, (ďalej len Asociácia).
 2. Sídlom Asociácie je Gondova 2, 814 99 Bratislava.
 3. Pôsobnosť Asociácie je na území Slovenskej republiky.
 4. Asociácia je mimovládnou, nepolitickou a nekonfesionálnou dobrovoľnou organizáciou, zriadenou v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.

Článok 2

Poslanie a ciele činnosti Asociácie

 1. Poslaním Asociácie je združovanie inštitúcií a fyzických osôb, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním dospelých a presadzovanie ich spoločných záujmov v súlade s celospoločenskými potrebami.
 2. Cieľom činnosti Asociácie je :
  1. dbať o  profesionálny rast členov a služieb, ktoré poskytujú a prispievať k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých,
  2. predkladať návrhy a  spolupracovať so štátnymi orgánmi pri príprave a uplatňovaní legislatívnych, organizačných a finančných opatrení vo vzdelávaní dospelých,
  3. cieľavedome spolupracovať s podobnými tuzemskými a zahraničnými inštitúciami, koordinovať prácu a podporovať rozširovanie odborných informácií, výmenu skúseností a poznatkov,
  4. podporovať tvorbu nových aktuálnych vzdelávacích programov a ich kompatibilitu so zahraničnými štandardami,
  5. realizovať vlastné vzdelávacie podujatia, smerujúce k zvyšovaniu kvality vzdelávania,
  6. v spolupráci s partnermi podporovať proces certifikácie jej členov,
  7. vyvíjať edičnú a vydavateľskú činnosť s celoslovenskou pôsobnosťou, vydávať periodické a neperiodické publikácie vrátane časopisu a propagovať najnovšie poznatky zo zahraničia,
  8. reprezentovať svojich členov a ich činnosť v medzinárodných organizáciách.

Článok 3

Členstvo v Asociácii

 1. Členom Asociácie sa môže stať inštitúcia, v ktorej pôsobnosti sú vzdelávacie inštitúcie, inštitúcia, pracovisko alebo zariadenie vzdelávania dospelých, ktoré súhlasia s poslaním a programom Asociácie a zaviažu sa ho plniť.
 2. O členstvo požiada inštitúcia alebo zariadenie vzdelávania dospelých v písomnej prihláške s údajmi, ktoré stanoví výkonný výbor.
 3. Členom Asociácie  môžu byť aj fyzické osoby, ktoré súhlasia s programom Asociácie a chcú v nej aktívne pracovať (vedeckí pracovníci, odborníci, zástupcovia partnerských organizácií a pod.).
 4. O prijatí člena rozhoduje výkonný výbor Asociácie najneskôr do dvoch mesiacov od podania prihlášky.
 5. Členstvo zaniká :
  1. písomným oznámením člena,
  2. zánikom členskej inštitúcie,
  3. písomným zrušením zo strany Asociácie pre opakované neplnenie členských povinností, prípadne pre jeho konanie, ktoré je v rozpore s poslaním alebo stanovami a inými dokumentami Asociácie,
  4. zánikom Asociácie.

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 1. Člen Asociácie má právo:
  1. voliť a byť volený do orgánov Asociácie,
  2. predkladať návrhy a podnety pre prácu Asociácie,
  3. predkladať kritické pripomienky a sťažnosti orgánom Asociácie,
  4. obracať sa na príslušné orgány Asociácie so žiadosťou o pomoc pri riešení profesijných a odborných problémov,
  5. informovať o aktivitách vo svojej inštitúcii v publikáciách a časopise Asociácie.
 2. Člen je povinný:
  1. podieľať sa na činnosti Asociácie, vystupovať v súlade s jej poslaním a cieľmi, chrániť a presadzovať jej záujmy a dobré meno,
  2. dodržiavať stanovy, etický kódex a ďalšie dokumenty Asociácie,
  3. uhrádzať v stanovenom termíne a stanovenej výške členské príspevky.

Článok 5

Členské príspevky

 1. Výšku a termín členských príspevkov navrhuje výkonný výbor Asociácie a schvaľuje Valné zhromaždenie.

Článok 6

Organizačná štruktúra

 1. Orgánmi Asociácie sú :
  1. Valné zhromaždenie
  2. Revízna komisia
  3. Výkonný výbor
 1. Funkčné obdobie volených orgánov trvá dva roky, ak Valné zhromaždenie nerozhodne inak.
 2. Valné zhromaždenie a Výkonný výbor sú uznášaniaschopné, ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú platné, ak sa za ne vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov.

Článok 7

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie Asociácie je najvyšším orgánom Asociácie. Zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva výkonný výbor najmenej jedenkrát za rok, alebo ak o to požiada najmenej jedna tretina členov.
 2. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých záležitostiach Asociácie, vyplývajúcich z poslania, stanov a nadväzujúcich dokumentov:
  1. schvaľuje najmä:
   • programové dokumenty, plány činnosti a rozpočet Asociácie,
   • správu o činnosti Asociácie,
   • stanovy Asociácie, volebný poriadok a zmeny v týchto dokumentoch,
   • pravidlá o hospodárení Asociácie a správy revíznej komisie o výsledkoch hospodárenia,
  2. volí a odvoláva výkonný výbor a revíznu komisiu,
  3. schvaľuje vnútorné, organizačné, prípadne regionálne členenie Asociácie.

Článok 8

Výkonný výbor Asociácie

 1. Výkonný výbor má deväť členov, ktorých zvolilo Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie môže počet členov výkonného výboru zvýšiť alebo znížiť. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
 2. Výkonný výbor riadi činnosť Asociácie medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Vykonáva najmä tieto činnosti:
  1. zabezpečuje plnenie rozhodnutí Valného zhromaždenia, programu a plánu činnosti Asociácie vrátane ich finančného a materiálového zabezpečenia, predkladá Valnému zhromaždeniu správy o svojej činnosti a návrhy na opatrenia,
  2. schvaľuje zmluvy, dohody a návrhy na spoluprácu,
  3. prijíma nových členov a rozhoduje o zániku členstva,
  4. menuje tajomníka Asociácie, ktorý zabezpečuje činnosť sekretariátu Asociácie,
  5. vystupuje v úlohe zamestnávateľa voči pracovníkom sekretariátu podľa všeobecných predpisov.
 3. Výkonný výbor volí zo svojich členov prezidenta Asociácie a dvoch viceprezidentov.
 4. Prezident je štatutárnym zástupcom Asociácie a je oprávnený konať v mene Asociácie navonok vo všetkých záležitostiach. Má najmä tieto oprávnenia :
  1. zvoláva zasadnutia výkonného výboru,
  2. predkladá na zasadnutie výkonného výboru potrebné materiály,
  3. rokuje s partnermi a koordinuje spoluprácu so zahraničím,
  4. je oprávnený samostatne konať v technicko-organizačných, personálnych a ekonomických veciach.
 5. Viceprezidenti sú v rozsahu, stanovenom výkonným výborom štatutárnymi zástupcami. Výkonný výbor stanovuje ich ďalšie práva a povinnosti.
 6. Výkonný výbor je oprávnený ustanovovať stále pracovné komisie, odborné sekcie a iné pomocné odborné skupiny.

Článok 9

Revízna komisia

 1. Valné zhromaždenie volí trojčlennú revíznu komisiu, ktorá je revíznym a kontrolným orgánom podľa všeobecne záväzných predpisov a vnútorných pravidiel hospodárenia Asociácie.
 2. Zo svojich členov volí predsedu Revíznej komisie, ktorý zvoláva a riadi zasadnutia revíznej komisie.
 3. Revízna komisia priebežne kontroluje hospodárenie Asociácie a v prípade potreby neodkladne informuje o svojich zisteniach výkonný výbor. Nie je však výkonnému výboru podriadená.
 4. Na zasadnutie Valného zhromaždenia pripravuje komplexnú správu o hospodárení Asociácie.

Článok 10

Stále komisie a odborné sekcie

 1. Výkonný výbor podľa potreby môže zriadiť stále komisie alebo odborné sekcie, prípadne pracovné skupiny na riešenie konkrétnych problémov. Tieto skupiny však nemajú rozhodovaciu právomoc a v mene Asociácie môžu vystupovať iba v rámci svojho poverenia výkonným výborom.
 2. Svoje návrhy a výsledky predkladajú výkonnému výboru.

Článok 11

Hospodárenie Asociácie

 1. Asociácia hospodári so svojim majetkom a finančnými zdrojmi podľa :
  1. všeobecne záväzných predpisov,
  2. podľa zásad hospodárenia, schválených Valným zhromaždením,
  3. podľa rozpočtu, schváleného Valným zhromaždením.
 2. Finančnými zdrojmi Asociácie sú :
  1. zápisné a členské príspevky,
  2. príjmy z vlastných vzdelávacích podujatí a edičnej činnosti,
  3. iné zdroje (príspevky z nadácií, dotácií, dary a podiely na realizácii projektov EÚ apod.).

Článok 12

Záverečné ustanovenia

 1. Zánik Asociácie:
  1. o zániku Asociácie rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov,
  2. Valné zhromaždenie rozhoduje v tomto prípade aj o majetku Asociácie. Ak tak neurobí, platia všeobecné predpisy o zániku a likvidácii organizácie.
 2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie príslušným správnym orgánom a účinnosť ich schválením vo Valnom zhromaždení Asociácie.
 3. Tieto stanovy schválilo Valné zhromaždenie dňa 18. marca 2004. Týmto strácajú platnosť stanovy Asociácie schválené Ministerstvom vnútra SR dňa 28. apríla 1997 pod č. VVS/1-900/90-3799-1.
 4. Zmenu stanov vzalo na vedomie MV SR dňa 13.10.2004, číslo spisu: VVS/1-900/90-3799-2.

Příloha
h1