Vzdelávanie dospelých

Pracujete v oblasti vzdelávania dospelých? Máte záujem o informácie z tejto oblasti? 
Chcete publikovať svoje informácie, príspevky, skúsenosti a názory? 

Časopis vydáva Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, ktorá združuje vyše 100 inštitúcií vzdelávania dospelých. 

Pravidelne budete dostávať informácie

 • z teórie a praxe vzdelávania dospelých
 • o vzdelávaní dospelých v zahraničí
 • o možnostiach vo vzdelávaní dospelých na Slovensku
 • o legislatíve vzdelávania dospelých
 • o metodike vzdelávania dospelých
 • o personálnom manažmente
 • o vzdelávaní dospelých vo vzťahu k trhu práce
 • pre lektorov jednotlivých odborov vzdelávania
 • z poradenstva v sociálnej oblasti
 • o rekvalifikačnom vzdelávaní

Pravidelne môžete uverejňovať informácie 

 • o Vašich ponukách vzdelávacích podujatí
 • o Vašich projektoch
 • reklamné a propagačné informácie

V časopise Vzdelávanie dospelých nájdete aj  poradňu, slovník andragóga a ďalšie zaujímavé rubriky!

Chcete sa stať prispievateľom? 

Časopis Vzdelávanie dospelých uverejňuje pôvodné teoretické, empi­rické štú­die, prakticko-aplikačné články z praxe, z domova i zahraničia, informácie, recenzie a iné prí­spevky, ktoré prispievajú k rozvoju teórie a praxe výchovy a vzdelávania dospelých. Časopis je registrovaný v medzinárodnej databáze Index Copernicus. Je citovaným zdrojom a preto sme pripravili aj anglickú verziu stránok Journal of the Further Education a pripravujeme abstrakty v angličtine. Neváhajte a napíšte nám. Prečítajte si pokyny pre autorov alebo si stiahnite pokyny aj so šablónou MS Word 752 kB. Prečítajte si ako správne citovať v zmysle normy ISO 690.

Inzerujte v časopise Vzdelávanie dospelých. 

Ponúkame Vám priestor pre reklamu a propagáciu Vašej firmy a jej aktivít. O podmienkach sa informujte v redakcii časopisu.

Objednávky na časopis posielajte na poštovú adresu AIVD

tajomnik@aivd.sk

 

Sídlo redakcie: 
Gondova 2, 815 17  Bratislava 1.

Vydáva AIVD v SR
ISSN 1335-2350
Registrované MK SR č. EV 665/08
Rozširuje AIVD v SR

Příloha
h1