Prijímanie členov

  • členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR sa môže stať každá inštitúcia, oddelenie pracoviska alebo súkromná osoba, ktorá pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, má záujem napĺňať poslanie a ciele Asociácie, súhlasí so stanovami a etickým kódexom Asociácie a chce ich dodržiavať;
  • záujemca požiada o členstvo v prihláške;
  • o prijatí člena rozhoduje výkonný výbor Asociácie do dvoch mesiacov od podania prihlášky;
  • členstvo vzniká dňom prijatia rozhodnutia a vydaním registračného listu.
  • členský poplatok v AIVD je 100,- € za kalendárny rok.

 

h1