Činnosť asociácie

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD) má 25 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby.

 • Reprezentujeme svojich členov v národných i v medzinárodných združeniach. Sme členom European Association for the Education of Adults (EAEA).

 • Koncentrujeme profesionálne kapacity pre riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracujeme so štátnymi orgánmi a ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti.

 • AIVD v SR je zastúpená v Akreditačnej komisii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre ďalšie vzdelávanie, Hodnotiacich komisiách programu Erasmus+, Sektorovej rade pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport, Pracovnej skupine pre využitie výsledkov projektu PIAAC, Rade pre vzdelávanie a výskum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Pracovnej skupine pre novelizáciu zákona o celoživotnom vzdelávaní, národnom tíme expertov pre Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave (ECVET), národnom tíme expertov pre Národný kvalifikačný rámec, pracovnej skupine MPSVaR SR pre vekový manažment, Slovenskom národnom komitéte FEANI (SNKF) a v rade ďalších komisií a výborov.

 • Vydávame odborný recenzovaný časopis Vzdelávanie dospelých (od roku 2016 online).

 • Organizujeme workshopy, odborné semináre a konferencie v záujme výmeny a šírenia odborných informácií a skúseností. AIVD je koordinátorom podujatia Týždeň celoživotného učenia na Slovensku.

 • Spolupracujeme s podobnými zahraničnými a domácimi organizáciami a združeniami.

 • Dbáme na profesionalitu svojich členov a nimi poskytovaných služieb a tým prispievame k rozvoju kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Každoročne udeľujeme Cenu AIVD.

 • Poskytujeme infoservis členským organizáciám a verejnosti

 • Propagujeme členské vzdelávacie inštitúcie a ich aktivity

 • Overujeme odbornú spôsobilosť lektorov ďalšieho vzdelávania

 • Realizujeme vlastnú projektovú činnosť 

 

h1