Overovanie odbornej spôsobilosti Lektor

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD) je oprávnenou inštitúciou na vykonávanie skúšok na overovanie odbornej spôsobilosti pre čiastočnú kvalifikáciu Lektor rozhodnutím  MŠVVaŠ SR č. 3306/2013/OPI-8/1.

 

Prihlásenie sa na skúšku

Písomnú žiadosť o vykonanie skúšky spolu so všetkými povinnými prílohami zasiela uchádzač na adresu:

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR
Gondova 2
814 99 Bratislava

 

K žiadosti o vykonanie skúšky uchádzač priloží:

A) úradne osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,

B) úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorý vedie k získaniu kvalifikácie, o ktorej overenie žiada, alebo potvrdenie zamestnávateľa o najmenej 5-ročnej praxi v príslušnom odbore (pozn.: v prípade SZČO sa za potvrdenie o praxi považuje čestné prehlásenie takejto osoby)

C) doklad o zaplatení poplatku vo výške 270 € (členovia AIVD 220 €) na účet: 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa – Bratislava mesto
Číslo účtu: 0011 485 752/ 0900
IBAN: SK8209 00000 00000 1148 5752
Variabilný symbol: 1210
Do správy pre prijímateľa napíšte meno a priezvisko uchádzača.

 

Všetky náležitosti žiadosti a doklady sú povinné, bez nich predloženia nemôže uchádzač pristúpiť k skúške.

Skúšku tvorí teoretická časť a praktická časť, na ktorej výkon sa overuje dosiahnutá odborná spôsobilosť a ktorá je určená hodnotiacim štandardom. Uskutočňuje sa v ústnej forme a praktickej forme.

Skúška je verejná a uskutočňuje sa pred skúšobnou komisiou oprávnenej vzdelávacej inštitúcie. Pred začatím skúšky uchádzač predloží predsedovi skúšobnej komisie doklad totožnosti.

 

Skúška sa skladá z troch častí:

1. Teoretická časť
Kritériom pri overovaní teoretických vedomostí je 70% úspešnosť, pri nižšej úspešnosti je uchádzačovi skúšku opakovať.

2. Praktická časť - obhajoba písomnej práce (manuálu)

Písomná práca má povahu pracovnej príručky pre lektora (manuálu).

Mala by obsahovať:

  1. Úvod - zoznámenie so vzdelávacou akciou (kurzom, prednáškou) vrátane jej očakávaného prínosu.
  2. Popis cieľovej skupiny vrátane optimálneho počtu účastníkov a stanovených predpokladov pre ich účasť.
  3. Ciele vzdelávacej akcie.
  4. Tématický učebný plán s časovým harmonogramom.
  5. Učebné osnovy so stanovením operatívnych cieľov.
  6. Použité metódy a techniky.
  7. Vybrané cvičenia s metodickými pokynmi k realizácií a kontrole.
  8. Vybrané študijné pomôcky.
  9. Metodika hodnotenia účastníkov.

Odporúčaný rozsah do 10 normostrán.

 

3. Praktická časť - lektorské vystúpenie

Kritériom pri praktických zručnostiach je zvládnutie lektorského vystúpenia v rozsahu približne 10 minút (lektorský výklad, zreteľná štruktúra, rečnícka spôsobilosť).

 

Ak uchádzač vzdelávania  na záverečnej skúške neuspeje, má právo vykonať opakovanú skúšku v plnom rozsahu, alebo len tú časť skúšky, ktorú vykonal neúspešne. Časť záverečnej skúšky, v ktorej uspel, sa uznáva.

Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky bude uchádzačovi vydané Osvedčenie o kvalifikácii LEKTOR.

Ďalšie informácie: tajomnik@aivd.sk, 0907833748

Žiadosť o vykonanie skúšky
Rámcové témy ku skúškam MŠVVaŠ SR
Usmernenie MŠVVaŠ SR
Potvrdenie o praxi v odbore
Čestné vyhlásenie o 5 ročnej praxi v odbore (SZČO)
ďalšie informácie 

Příloha
h1