Podporujeme Učiace sa Slovensko!

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike jednoznačne podporuje návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko a zasiela ďalšie návrhy:

Navrhujeme v úvode do strategických cieľov reformy doplniť aj strategický cieľ rozvíjať vzdelávanie dospelých/resp. ďalšie vzdelávanie, ktoré je kľúčové pre pochopenie nutnosti celoživotne sa vzdelávať.

Vo všeobecnosti je celá reforma zameraná na znižovanie nezamestnanosti, ale to je len jeden z aspektov, ktorý je potrebné reformou dosiahnuť, dôležitejšie je postavenie/uznanie/podpora pre kvalitné vzdelanie naprieč všetkými generáciami.

Navrhujeme posilniť spoluprácu vzdelávacích inštitúcií (formálneho vzdelávania s neformálnym) navzájom a tiež s decíznou sférou, ale rovnako aj na medzinárodnej/európskej úrovni. Na naplnenie takéhoto cieľa je potrebné uviesť aj nejaké nástroje - vytvorenie platformy vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich neformálne vzdelávanie, finančné nástroje, ktoré sú uvedené, ale aj finančné nástroje ako sú rôzne grantové schémy (napr. podpora partnerstiev v rámci EŠIF).

V dnešnom turbolentne sa meniacom svete je nereálne, aby človek získal všetky potrebné vedomosti a zručnosti pre prácu a život výhradne v škole (v počiatočnom vzdelávaní).  Alarmujúco nízky stav participácie dospelých na celoživotnom vzdelávaní na Slovensku sa naďalej prehlbuje, napriek realizácií národného projektu CVANU sa po ukončení štúdia vzdeláva len 3% populácie (2016). Riešenie vidíme v zapojení aktérov, ktorí sa usilujú o pozitívne zmeny v oblasti ďalšieho vzdelávania. Vyjadrujeme úprimnú snahu poskytnúť odbornú pomoc pri nastavovaní národných resp. dopytových projektov v oblasti ďalšieho vzdelávania a taktiež pri formovaní legislatívy.

Navrhujeme terminologicky nastaviť prostredie edukácie na Slovensku. Ako príklady uvádzame neujasnenosť  pojmov kvalifikácia a celoživotné vzdelávanie. Bez toho, aby sa ministerstvo zhodlo na význame pojmu kvalifikácia, nie je možné zmysluplne tvoriť Národnú sústavu kvalifikácií, Slovenský kvalifikačný rámec a pod. Odporúča nám to aj CEDEFOP resp. Rada Európy. Takmer všetky európske politiky v oblasti vzdelávania operujú pojmami kvalifikácia, vzdelávací výstup/ výsledky vzdelávania a pomocou prístupu „shift to learning outcomes approach“ zavádzajú potrebné nástroje na efektívne a transparentné nastavenie vzdelávacieho systému, ktoré následne umožňuje validáciu výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

Navrhujeme zadefinovať vzdelávanie dospelých v legislatíve SR v zmysle uznesenia Rady Európy  o obnovenom európskom programe vzdelávania dospelých. Pomôže to odstrániť nepresnosť používania termínu „celoživotné vzdelávanie“ napr. Zákon o celoživotnom vzdelávaní. Celoživotné vzdelávanie je charakterizované ako vzdelávanie počas celého života jednotlivca. Jednoducho povedané: celoživotné vzdelávanie =  vzdelávanie „od kolísky po hrob“. Termín celoživotné vzdelávanie teda v sebe zahŕňa aj školské vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) aj ďalšie vzdelávanie. V prípade zákona o celoživotnom vzdelávaní by sa dalo očakávať, že bude riešiť aj materské školy, základné, stredné a vysoké školstvo.. čo však nie je skutočnosťou. Naopak, dochádza k tomu, že pojem celoživotné vzdelávanie sa vďaka chybne pomenovanému zákonu používa nesprávne ako synonymum ďalšieho vzdelávania.

h1