Overovanie odbornej spôsobilosti Lektor

Vzdelávanie a certifikácia lektorov ďalšieho vzdelávania na Slovensku

 
Lektor ďalšieho vzdelávania je na Slovensku voľná živnosť, a keďže neexistujú legislatívne obmedzenia pre pôsobenie v oblasti ďalšieho vzdelávania, lektorom môže byť hocikto bez ohľadu na úroveň vzdelania, vedomostí, kompetencií či zručností. Súkromný sektor fungujúci na trhových princípoch vie vyselektovať kvalitu a vo firemnom vzdelávaní sa potreba certifikácie lektorov ako nástroja na zabezpečenie kvality v ďalšom vzdelávaní  javí ako nepotrebná. Situácia vo verejnom sektore napr. pri obstarávaní vzdelávacích služieb, kde jediným kritériom je cena, alebo pri čerpaní prostriedkov Európskeho sociálneho fondu by si podľa Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých vyžadovala použitie štandardu lektora ďalšieho vzdelávania, na základe ktorého by bol vybudovaný systém certifikácie lektorov.

Kvalifikačný štandard

 
V dokumente Stratégia celoživotného učenia 2011 sa však konštatuje, že pripravovaná novela zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa bude zaoberať týmto problémom a ustanoví kvalitatívne štandardy pre lektorov ďalšieho vzdelávania. Situácia súvisiaca s akreditáciami podľa zákona 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní si v roku 2012 vyžiadala vytvorenie kvalifikačného štandardu, na základe ktorého inštitúcie ďalšieho vzdelávania majú možnosť vypracovať vzdelávací program a žiadať o jeho akreditáciu. Iniciátormi pri stanovovaní kvalitatívnych štandardov pre lektorov boli predovšetkým Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR a Katedra andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pri tvorbe spomínaného kvalifikačného štandardu čiastočnej kvalifikácie Lektor boli použité  taktiež rakúske podklady (model Weiterbildungsakademie Österreich, WBA), inšpiráciou bol aj Certifikačný kurz lektorov, ktorý od roku 2000 poskytovala Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD v SR) a má približne 200 absolventov a kurz Akadémie vzdelávania, vytvorený prof. PhDr. Vierou Prusákovou, CSc., ktorý úspešne absolvovalo viac ako tisíc slovenských lektorov.
Akreditáciu vzdelávacieho programu podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní  na základe uvedeného kvalifikačného štandardu čiastočnej kvalifikácie Lektor získalo na Slovensku už dvadsaťštyri vzdelávacích inštitúcií (jún 2015).

Inovácia kvalifikačného štandardu

 
Na podnet Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike (AIVD), ako  najväčšej profesijnej asociácie vo vzdelávaní dospelých, vznikla iniciatíva, pôsobiaca v prospech riešenia otázky certifikácie lektorov ďalšieho vzdelávania. V marci 2014 skončila realizácia dvojročného medzinárodného projektu IQFET / Zvyšovanie kvality systému edukácie a certifikácie lektorov ďalšieho vzdelávania. Koordinátorom projektu bol Národný ústav celoživotného vzdelávania, za slovenskú stranu bola zastúpená aj Akadémia vzdelávania. Ďalšími partnermi projektu IQFET boli Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft, Bundesinstitut für Erwachsenenbildung z Rakúska a BME, Felnőttképzők Szövetsége, OED Budapest z Maďarskej republiky.

Hlavným cieľom projektu IQFET bolo zlepšenie momentálneho stavu na poli vzdelávania a certifikácie lektorov prostredníctvom transferu úspešne fungujúceho rakúskeho modelu. Čiastkovým cieľom bolo pretaviť uvedené inovácie do návrhu legislatívnych zmien v oboch cieľových krajinách. Výstupom projektu je okrem iného aj návrh nového kvalifikačného štandardu, kurz odbornej prípravy lektorov a návrh systému certifikácie lektorov ďalšieho vzdelávania s prepojením na Národnú sústavu kvalifikácií a legislatívnu úpravu.

Oprávnená inštitúcia na overovanie odbornej spôsobilosti

 

V rámci medzinárodného projektu IQFET boli vytvorené aj podmienky na vznik oprávnenej inštitúcie na overovanie odbornej spôsobilosti Lektor na Slovensku. Od januára 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonáva proces overovania odbornej spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť môže overovať inštitúcia, ktorej bolo vydané oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti. Po úspešnom absolvovaní skúšky získava absolvent osvedčenie o úplnej alebo čiastočnej kvalifikácii. Osvedčenie o úplnej kvalifikácii nezvyšuje stupeň vzdelania, slúži predovšetkým ako doklad, na základe ktorého môže osoba požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia v danom odbore.
 
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR už od roku 2000 ponúka a realizuje Certifikačný kurz lektorov (CKL) určený pre lektorov v oblasti vzdelávania dospelých, kurz, vytvorený v spolupráci s AIVD ČR a slovenskými a českými univerzitami. CKL, ako najprestížnejší kurz pre lektorov ďalšieho vzdelávania úspešne ukončilo viac ako 200 lektorov ďalšieho vzdelávania. Nakoľko je AIVD od decembra 2012 aj držiteľom potvrdenia o akreditácií vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Lektor (číslo POA: 3306/2012/151/1) a splnila všetky zákonom stanovené podmienky, bolo jej  25.októbra 2013 udelené oprávnenie aj na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti lektor (číslo oprávnenia: 3306/2013/OPI-8/1).

Po dohode so všetkými katedrami andragogiky na Slovensku (Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prešovská univerzita v Prešove) bolo stanovené zloženie skúšobných komisií v Bratislave, Banskej Bystrici a v Prešove, ktoré počíta taktiež so zastúpením stavovskej, profesijnej inštitúcie a zástupcami zamestnávateľov. Členmi skúšobných komisií sú napríklad prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc., prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., Doc. PhDr. Július Matulčík, PhD., Doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD., PhDr. Branislav Frk, PhD., Doc. PhDr. Petronela Lauková, PhD., Prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD., Doc. Ing. Dagmar Kokavcová, PhD., Doc. PhDr. Peter Szovics, PhD., PhDr. Eva Ryder, PhDr. Katarína Miklošová, PhDr. Iveta Žeraviková, PhD., Mgr. Michaela Brenwasserová, PhDr. Jaroslav Sámela, Mag. Andrej Steiner, Mgr. Jana Krkošková, Mgr. Klaudius Šilhár, PhD. Transparentnosť procesu overovania je zabezpečená nezávislosťou asociácie ako občianskeho združenia, kvalitu bude kontrolovať taktiež predsedníčka skúšobných komisií profesorka Prusáková.

h1