Stretnutie k financovaniu ďalšieho vzdelávania

Vo štvrtok, 24. novembra 2016 sa  v priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu uskutočnilo stretnutie k financovaniu ďalšieho vzdelávania za účasti zástupcov dotknutých ministerstiev ako aj zástupcov AIVD SR.

Doc. Ing. Peter Szovics, PhD. z Inštitútu bankového vzdelávania,  Národnej banky Slovenska vo svojej prezentácií predstavil fungujúce zahraničné modely ako možnosti pre Slovensko.

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident AIVD v SR poukázal na skutočnosť, že problematiku financovania ďalšieho vzdelávania riešilo opakovane už niekoľko národných projektov bez reálneho výsledku a momentálny stav, kedy je financované iba počiatočné vzdelávanie nezodpovedá požiadavkám 21. storočia. Uviedol taktiež, že treba zmeniť nastavenie vzdelávacieho systému, ktorý predpokladá, že sa jedinec naučí všetky vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu a život výhradne v škole. Vytvorenie systémového finančného nástroja na podporu ďalšieho vzdelávania jednotlivcov je nevyhnutnou podmienkou zdravého fungovania spoločnosti.  

 


 

Rezort školstva bude mať v budúcom roku v rozpočte k dispozícii sumu približne 1,43 miliardy eur, čo predstavuje oproti roku 2016 nárast približne o 207 miliónov eur (16,9 percenta). Prostriedky zo štátneho rozpočtu predstavujú 1,24 miliardy eur a prostriedky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sú v sume 191 miliónov eur. (TASR)

Příloha
h1